I. OBOWIĄZYWANIE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy, zwane dalej Warunkami, stanowią umowę, regulującą wszelką współpracę podejmowaną przez osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę organizacyjną, zwaną dalej: Zleceniodawcą lub Klientem, z Biurem Tłumaczeń InterLogos Monika Iskra z siedzibą w Bielsku-Białej, zwaną dalej InterLogos lub Tłumaczem.
 2. Inne, poza niniejszymi, ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy wiążą InterLogos tylko w przypadku, gdy zostały przez InterLogos wyraźnie uznane na piśmie. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a innymi wzorcami o charakterze ogólnym, wiążące są niniejsze Warunki.
 3. Warunki zostają skutecznie przyjęte przez Klienta poprzez udostępnienie ich w postaci elektronicznej na stronie internetowej www.interlogos.net.pl. Klient ma zapewnioną możliwość pobrania treści warunków w celu ich przechowywania i odtwarzania. Ponadto Klient może w każdej chwili zażądać przesłania Warunków w wersji papierowej, opatrzonych podpisem InterLogos.
 4. Zmiana postanowień niniejszych Warunków jest skuteczna wyłącznie, gdy zostanie uznana przez InterLogos na piśmie.

II. ZLECENIE I JEGO WYKONANIE

 1. Jeżeli nic innego nie wynika z wyraźnych oświadczeń stron, umowa każdorazowo zostaje zawarta w wyniku negocjacji, gdy strony dojdą do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. Cena zawsze ustalana jest w oparciu o rozmiar tekstu oraz stopień jego trudności.
 2. Zlecenie. Zleceniodawca przesyła Zlecenie na formularzu udostępnionym mu przez InterLogos. Zleceniodawca przesyła Zlecenie faksem lub w formie skanu, a następnie oryginał pocztą.
 3. Zleceniodawca oświadcza, iż zlecenie nie narusza praw osób trzecich, zaś Zleceniodawca posiada wszelkie niezbędne prawa i zgody, w szczególności pochodzące od twórcy lub od innych podmiotów, którym twórca przekazał takie prawa i zgody – na przekazanie tekstu w celu wykonania tłumaczenia przez InterLogos, w szczególności prawa i zgody na wykonanie tłumaczenia, dokonanie zmian i modyfikacji tekstu. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do InterLogos, w związku z naruszeniem ich praw, wskutek nieuprawnionego przekazania tekstu przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca zwolni InterLogos z odpowiedzialności wobec osób trzecich.
 4. InterLogos oświadcza, iż każde tłumaczenie wykonane zostanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz według najlepszej wiedzy Tłumacza. InterLogos może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, na co Zleceniodawca wyraża zgodę. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich jak: choroba, przyczyny leżące po stronie Zleceniodawcy, InterLogos może wydłużyć czas realizacji lub odstąpić od wykonania zlecenia.
 5. Za dzień wykonania Zlecenia strony uznają dzień wysłania do Zleceniodawcy przetłumaczonego tekstu w formie elektronicznej lub faksem lub pocztą.
 6. Zleceniodawca w ciągu 5 dni od dnia wykonania Zlecenia pisemnie potwierdza jego wykonanie. Zleceniodawca przesyła podpisane potwierdzenie wykonania Zlecenia faksem lub w formie skanu, a następnie oryginał pocztą.
 7. Zleceniodawca w ciągu 5 dni od dnia wykonania Zlecenia ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń odnośnie wykonanej usługi. W przypadku nie dotrzymania tego terminu uważa się, iż usługa została zaakceptowana przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń.
 8. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, zgłoszonych w ciągu 5 dni od dnia wykonania Zlecenia, InterLogos nieodpłatnie usunie ewentualne wady. Zleceniodawca zobowiązuję się do udzielenia InterLogos odpowiedniego czasu na usunięcie wad. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do wykonania zastępczego na koszt InterLogos.
 9. W przypadku wykonania Zlecenia dla Klienta bez zastrzeżeń InterLogos będzie miał prawo do umieszczenia firmy Klienta na swojej stronie internetowej dla celów referencyjnych.
 10. Podstawową formą dokonywania zapłaty za świadczone przez InterLogos usługi jest przelew na rachunek bankowy, wskazany w wystawionej przez InterLogos fakturze VAT. InterLogos zastrzega sobie w każdym przypadku prawo uzgodnienia z Klientem innej formy płatności, w szczególności przedpłat.

III. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTERLOGOS

 1. Podstawą dla wprowadzenia ograniczeń w odpowiedzialności InterLogos wobec Klienta, jak również wobec osób trzecich, jest fakt skomplikowania mowy ludzkiej oraz poszczególnych języków i wynikająca z tego możliwość istnienia różnych tłumaczeń danych słów, zwrotów…itp.
 2. InterLogos odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone z winy umyślnej.
 3. We wszystkich przypadkach dopuszczalnych prawem odpowiedzialność InterLogos wobec Klienta oraz osób trzecich jest ograniczona. InterLogos odpowiada wyłącznie w granicach rzeczywistej straty z zastrzeżeniem, iż górną granicę odpowiedzialności związanej z danym Zleceniem stanowi zapłacona przez Klienta wartość netto takiego Zlecenia.

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Współpraca pomiędzy InterLogos, a Klientem i związane z nią roszczenia podlegają prawu polskiemu. Strony zobowiązują się do rozstrzygania sporów na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd powszechny w Bielsku-Białej.
 2. Wadliwość części postanowień niniejszych Warunków nie stanowi o wadliwości ich całości.
 3. InterLogos zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszych Warunkach, wówczas zobowiązuje się powiadomić o takim fakcie Klienta w prawnie skuteczny sposób.
Bielsko-Biała, dnia 1 czerwca 2007 roku